فهرست استارتاپهای حوزه بیوتکنولوژی
  • 2 مورد
دینا انرژی تک سیستم دینا انرژی تک سیستم

دینا انرژی تک سیستم

تبدیل پسماند آلی و دامی به برق و سوخت الکتریکی

پودر منعقد کننده خون پودر منعقد کننده خون

پودر منعقد کننده خون

پودر منعقد کننده خون، شدیدترین خونریزی ها را در کمتر از یک ...