بومی سازی قطعات صنایع پتروشیمی به همت و دانش متخصصان داخلی


بومی سازی قطعات صنایع پتروشیمی به همت و دانش متخصصان داخلی در شرکت پرتو صنعت پاژ، مستقر در امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان

اخبار ساعت ۲۱ مورخ ۹۸/۰۹/۲۵ شبکه یک سیمالینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات