معرفی نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم

معرفی نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم

نمایندگان شرکت های فناور در خصوص موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم


به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان جهت هماهنگی ها و پیگیری مطالبات شرکت های فناور معرفی شدند .بمنظورایجادهماهنگی واتخاذ رویه واحد وجلوگیری از تداخل امور نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم جهت شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی از سوی پارک علم و فناوری گیلان، آقایان سید الیاس موسوی، رضا ابراهیمی و محسن همام به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان معرفی شدند .


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

منبع خبر

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان

پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

    نظرات