محمودرضا شاکرمی

رییس پارک علم و فناوری لرستان

شرح وظايف : - انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه پارك. - همكاري با مديران و روساي واحد‌ها در امر تهيه و تنظيم بودجه. - جمع آوري بودجه‌هاي پيشنهادي توسط واحد‌هاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد. - تلفيق و تنظيم بودجه‌هاي پيشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشي كلي پارك. - ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحد‌ها (در صورت نياز) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحد‌ها. - دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي. - ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحد‌ها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره‌هاي سه ماهه به واحد‌هاي پارك. - نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌اي بر حسب فعاليت و برنامه‌هاي اجرائي پارك. - بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني. - بررسي و اولويت بندي طرحها و برنامه هاي ارائه شده از سوي واحد‌هاي مختلف پارك و ايجاد هماهنگي لازم براي اجرايي نمودن آنها. - انجام اقدامات لازم براي تامين بودجه مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي پذيرفته شده. - برنامه ريزي، سازماندهي،نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي. - استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي و پرسنلي پارك. - ابلاغ بخش نامه‌ها، آيين نامه‌ها و مقررات حراستي و دستورالعملهاي حفاظتي لازم به واحد‌هاي اداري تابعه و نظارت بر حسن اجراي آنها. - انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول. - تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي. - برنامه ريزي در جهت تماس با صاحبنظران و انديشمندان، متخصصين و نخبگان و كار آفرينان داخل و خارج از كشور به منظور جلب حمايت آنها و به منظور جذب دانش فني. - تنظيم صورت جلسات حوزه رياست و ابلاغ آن به واحد‌هاي ذيربط و پيگيري مصوبات جلسات مذكور. - انجام امور اداري هيات امنا و شوراي پارك و كميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحد‌هاي ذيربط. - انجام مكاتبات، دستور كار ، تهيه و تنطيم و تدوين مصوبات هيات امناء پارك. - تشكيل جلسات، تنظيم برنامه‌هاي نشست‌ها، مراسم و فعاليتهاي عمومي پارك و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اينگونه فعاليتها. - ابلاغ دستورات صادره رياست پارك به افراد، موسسات و واحد‌هاي تابعه و در صورت لزوم پيگيري آنها. 

نظرات