فهرست استارتاپ شهر قم
روتیکروتیک

روتیک

شما با آینده ارتباط گرفته اید!

دگردگر

دگر

مشاوره روانشناسی آنلاین

تیلماجتیلماج

تیلماج

جنبش فقط از زبان آغاز می شود.

گیم سرویسگیم سرویس

گیم سرویس

از بازی های کوچک تا چند هزار کاربر فعال، گیم سرویس میزبان بازی های آنلاین شماست

شرکت شکوه صنعتشرکت شکوه صنعت

شرکت شکوه صنعت

شرکت شکوه صنعت یک استارتاپ در شهر قم می باشد

اگرباتاگربات

اگربات

اگربات یک استارتاپ در شهر قم می باشد

irexpayirexpay

irexpay

irexpay یک استارتاپ در شهر قم می باشد

برگ نارنجیبرگ نارنجی

برگ نارنجی

برگ نارنجی یک استارتاپ در شهر قم می باشد

قم تیکتقم تیکت

قم تیکت

قم تیکت یک استارتاپ در شهر قم می باشد

هنر صنعت گرههنر صنعت گره

هنر صنعت گره

هنر صنعت گره یک استارتاپ در شهر قم می باشد

اگدروناگدرون

اگدرون

سامانه مدیریت کشاورزی

گشتین گشتین

گشتین

زنجیره تامین بلیط مراکز تفریحی، ورزشی و گردشگری

سرویس ابری لیاراسرویس ابری لیارا

سرویس ابری لیارا

ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

تاب کدتاب کد

تاب کد

هشت ستاره شماره تلفن برآورده کننده نیازهای شما

قم تی ویقم تی وی

قم تی وی

رسانه ویدیویی محلی قم

باسلامباسلام

باسلام

بازار اینرنتی محصولات ایرانی، خانگی و محلی