فهرست شتابدهنده شهر قم
شتابدهنده دانش بنیان آرادشتابدهنده دانش بنیان آراد

شتابدهنده دانش بنیان آراد

شتابدهنده دانش بنیان آراد یک شتابدهنده در شهر قم می باشد

تاب تکتاب تک

تاب تک

تاب تک یک شتابدهنده در شهر قم می باشد