بیست و یکمین جلسه شورای فناوری مرکز ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، بیست و یکمین جلسه شورای فناوری ...

کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی ...

کسب عنوان تعاونی برتر توسط شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان دلفان از شرکت های مستقر ...

کسب عنوان TRL۷ توسط شرکت فناوران افق ...

کسب عنوان TRL۷ توسط شرکت فناوران افق گستر نوتریکا از شرکت های مستقر در مرکز ...

نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، نوزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ...

برگزاری هفدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، هفدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ...

هجدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، هجدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ...

مراکز رشد شهر دلفان

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآبادمرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد