مراکز رشد شهر دورود

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورودمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود یک مرکز رشد در شهر دورود می باشد