برگزاری هفتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری لرستان ، هفتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ...

هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحد ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، هشتمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد ...

مراکز رشد شهر الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرزمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز یک مرکز رشد در شهر الیگودرز می باشد