مراکز رشد شهر الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرزمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز یک مرکز رشد در شهر الیگودرز می باشد