بازدید علمی پایوران‌وظیفه ناحیه مقاومت سپاه پاسداران ...

بازدید علمی پایوران‌وظیفه ناحیه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بابل از مرکز رشد فناوری ...

دیدار نوروزی رئیس پارک علم وفناوری مازندران

دیدار نوروزی رئیس پارک علم وفناوری مازندران با کارکنان برگزار شد.

مراکز رشد شهر سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغمرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد