رئیس پارک علم و فناوری مازندران، گسترش ...

پارک علم و فناوری مازندران گفت: راه رهایی از اقتصاد نفتی، گسترش و حمایت از ...

مراسم گرامی داشت روز کارمنددر هفته دولت

مراسم گرامی داشت روز کارمند در هفته دولت، وتقدیرازکارمندان نمونه پارک علم وفناوری مازندران.

بازدید دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی ...

بازدید دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و دکتر جعفری رئیس دانشگاه علمی ...

سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های ...

حضوررئیس پارک علم وفناوری مازندران و مدیران مراکز رشد واحدهای فناور در سی و پنجمین ...

مراکز رشد شهر سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغمرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ

مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ یک مرکز رشد در شهر سیمرغ می باشد