مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته

مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابسته یک مرکز رشد در شهر خرمدره می باشد

 در حوزه فناوريهاي بيسكوييت و صنايع وابسته