کلیک | نبض فناوری و اطلاعات 
دریچه ای به دنیای تکنولوژی

علی صدرالدینی

علی صدرالدینی

  • مدیر روابط عمومی
توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

  • بنیان گذار