صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

صندوق پژوهش و فناوري استان يزد در تاريخ 1383/12/23 با سرمايه ده ميليارد ريال و با شماره ثبتي 7277 و با تركيب 49 درصد بخش دولتي شامل دولت جمهوري اسلامي ايران، پارك علم و فناوري يزد، دانشگاه يزد، دانشگاه علوم پزشكي يزد، سازمان بازرگاني و 51 درصد بخش خصوصي به ثبت رسيد و از ابتداي سال 1385 فعاليت اجرايي خود را در زمينه اعطاي تسهيلات آغاز كرد. صندوق پژوهش و فناوري استان يزد هم اكنون با 6 نفر پرسنل در مركز فناوري اقبال (پارک علم و فناوري يزد) مستقر، و به فعاليت خود در چارچوب اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي اجرايي ادامه مي‌دهد.

محمد سپهر

محمد سپهر

  • مدیرعامل
داریوش پورسراجیان

داریوش پورسراجیان

  • رییس هیات مدیره
حمید  صالحی

حمید صالحی

  • عضو هيئت مديره
حمیدرضا  قمی

حمیدرضا قمی

  • عضو هيئت مديره
محمدمهدی لطفی

محمدمهدی لطفی

  • عضو هيئت مديره
 سیروس  اشرف زاده

سیروس اشرف زاده

  • نايب رئيس هيئت مديره