مدیریت مُدرن و حرفه ای مجتمع مسکونی خود را با مُدیسا تجربه کنید

zil.ink/modisa

✔️سریع ✔️دقیق ✔️هوشمند


*قابلیت تقسیم شارژ بر مبنای*

➗متراژ

➗نفرات

➗خدمات

➗ترکیبی(متراژ*نفرات)

➗مساوی

*قابلیت دریافت شارژ برا اساس*

☑️ماهیانه☑️۳ماهه ☑️۶ماهه ☑️سالیانه

مزایای مُدیسا :

تیک طب

تیک طب

  • استارتاپ سلامت تیک طب خدمات پرستاری و پزشکی و... را در زمان و مکان مد ...
هلیکس

هلیکس

  • هلیکس، دستیار هوشمند سلامت
نوار

نوار

  • توزیع کتاب صوتی همراه