پارک علم و فناوری ساختاری حمایتی است که از طریق کمک به ایجاد و رشد شرکت های فناور، به رشد و توسعه علم و فناوری و ایجاد ثروت بر پایه دانش کمک نموده و از طریق ارائه خدمات با ارزش افزوده باﻻ، تامین فضاﻫﺎی کاری و تسهیل ارتباط با دانشگاه زمینه توسعه کسب و کار شرکتﻫﺎ را فراﻫﻢ می کند.

پارک علم و فناوری سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف ا صلی آن افزایش ثروت در جامعه به منظور توسعه عدالت از طریق توسعه فرهنگ نوآوری ، افزایش توان رقابتی میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است.

امروزه پارک های علم و فناوری نقش بسیار عمده‌ای در پیشبرد اقتصاد جهان ایفا نموده و با ایجاد بستر لازم برای فعالیت شرکت های کوچک و متوسط دانش محور و کارآفرین در یک محیط اقتصادی، امکان انتقال و توسعه فناوری، تولید باارزش افزوده بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای جهانی را نیز فراهم می کنند.

وظیفه اصلی پارک های علم و فناوری را می توان تسهیل و تسریع تولید ثروت از نوآوری و فناوری عنوان کرد.

 

اهداف پارک علم و فناوری


پارک علم و فناوری گیلان در راستای اجرای نمودن رسالت خود اهداف زیر را دنبال می نماید: 

تولید فناوری،انتقال فناوری و بومی سازی آن
تسهیل در تجاری سازی فناوری
کمک به توسعه و رونق اقتصادی منطقه
کمک به ارتقاء ارزش افزوده از طریق توسعه فعالیتهای دانش و فناوری محور
توسعه فعالیتهای کارآفرینی فناورانه سازگار با ویژگیهای اقلیمی و قابلیتهای منطقه
تسهیل در انتقال فناوری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به مراکز اجرایی و تولیدی
مساعدت در ایجاد تشکلهای نوین تولیدی و خدماتی

بنگاههای کوچک در ساختار های مختلف شرکتهای تولیدی ( محصولات فناورانه )،خدمات مهندسی،تحقیق و توسعه و خدمات غیر مهندسی در فضای پوششی پارک پذیرش می شوند.

ساختارهای حمایتی پارک

• مراکز رشد
• فضای پوششی پارک

• کانون شکوفایی خلاقیت

• مرجع منطقه ای مالکیت فکری

زمینه فعالیت:فناوري اطلاعات و ارتباطات- فناوري نانو- زيست فناوري- صنايع تكميلي جانبي كشاورزي شيلات- منابع طبيعي و گياهان دارويي- ساخت و توليد ( مكانيك- مواد - مكاترونيك- صنايع غذايي و شيميايي) و ..