تسهیل شرایط ایجاد استارتاپ‎های مبتنی بر تحقیق و توسعه با احداث یک شتاب‎دهنده نرم‎افزار