فهرست مرکز نوآوری و فناوری
  • 42 مورد
توییکتوییک

توییک

مرکز نوآوری شهری تهران

مرکز تخصصی کارآفرینی  کسب و کار کارمانامرکز تخصصی کارآفرینی  کسب و کار کارمانا

مرکز تخصصی کارآفرینی کسب و کار کارمانا

اولین مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار جنوب شرق ایران

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریفمرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

فاباتکفاباتک

فاباتک

مرکز تسهیل گری اکوسیستم استارتاپی ایران

بنتکبنتک

بنتک

ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر نوآوری، فناوری و خلاقیت

مرکز فناوری و نوآوری سینتکمرکز فناوری و نوآوری سینتک

مرکز فناوری و نوآوری سینتک

مرکز فناوری و نوآوری سینتک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر قزوین می باشد

مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاکمرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک

مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک

مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر یزد می باشد

مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطباییمرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

هم آواهم آوا

هم آوا

هم آوا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیامرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

باشگاه نوآوری و توسعهباشگاه نوآوری و توسعه

باشگاه نوآوری و توسعه

باشگاه نوآوری و توسعه یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریفمرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد