فهرست مرکز نوآوری و فناوری
  • 41 مورد
فاباتکفاباتک

فاباتک

مرکز تسهیل گری اکوسیستم استارتاپی ایران

بنتکبنتک

بنتک

ارائه دهنده راهکارهای مبتنی بر نوآوری، فناوری و خلاقیت

مرکز فناوری و نوآوری سینتکمرکز فناوری و نوآوری سینتک

مرکز فناوری و نوآوری سینتک

مرکز فناوری و نوآوری سینتک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر قزوین می باشد

مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاکمرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک

مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک

مرکز نوآوری تخصصی نساجی و پوشاک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر یزد می باشد

مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطباییمرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

هم آواهم آوا

هم آوا

هم آوا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیامرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

خانه نوآوریخانه نوآوری

خانه نوآوری

افراد مستعد و دارای روحیه کارآفرینی که علاقه‌مند به راه اندازی کسب و کار هستند، می‌توانند با مراجعه به خانه ...

باشگاه نوآوری و توسعهباشگاه نوآوری و توسعه

باشگاه نوآوری و توسعه

باشگاه نوآوری و توسعه یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریفمرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف

مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

برنامه تجاری سازی فناوری نانوبرنامه تجاری سازی فناوری نانو

برنامه تجاری سازی فناوری نانو

برنامه تجاری سازی فناوری نانو

    مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایرانمرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران

    مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران

    مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد