فهرست سرمایه گذار
  • 68 مورد
صندوق توسعه فناوری نانوصندوق توسعه فناوری نانو

صندوق توسعه فناوری نانو

صندوق توسعه فناوری نانو یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهرانصندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگیصندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

investing in FinTech and InsurTech startups.investing in health startups.consulting about due diligence, valuation, set of term sheetصندوق جسو