فهرست سرمایه گذار
  • 68 مورد
شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا)شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا)

شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا)

شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوسصندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق توسعه صنایع دریاییصندوق توسعه صنایع دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکیصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژیصندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری کریمه قمصندوق پژوهش و فناوری کریمه قم

صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم

صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم یک سرمایه گذار در شهر قم می باشد

صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرزصندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز

صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز

صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهرانصندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری زاگرسصندوق پژوهش و فناوری زاگرس

صندوق پژوهش و فناوری زاگرس

صندوق پژوهش و فناوری زاگرس یک سرمایه گذار در شهر کرمانشاه می باشد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزدصندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامنصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن یک سرمایه گذار در شهر مشهد می باشد

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

موسسه توسعه فناوری نخبگانموسسه توسعه فناوری نخبگان

موسسه توسعه فناوری نخبگان

موسسه توسعه فناوری نخبگان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسانصندوق پژوهش و فناوری استان خراسان

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان یک سرمایه گذار در شهر مشهد می باشد

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنانصندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان یک سرمایه گذار در شهر شاهرود می باشد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهانصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان یک سرمایه گذار در شهر اصفهان می باشد