فهرست سرمایه گذار
  • 60 مورد
صندوق پژوهش و فناوری استان یزدصندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامنصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سلامت ثامن یک سرمایه گذار در شهر مشهد می باشد

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)

شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

موسسه توسعه فناوری نخبگانموسسه توسعه فناوری نخبگان

موسسه توسعه فناوری نخبگان

موسسه توسعه فناوری نخبگان یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسانصندوق پژوهش و فناوری استان خراسان

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان یک سرمایه گذار در شهر مشهد می باشد

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنانصندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان

صندوق پژوهش و فناوری استان سمنان یک سرمایه گذار در شهر شاهرود می باشد

صندوق توسعه فناوری‌های نوینصندوق توسعه فناوری‌های نوین

صندوق توسعه فناوری‌های نوین

صندوق توسعه فناوری‌های نوین یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهانصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان یک سرمایه گذار در شهر اصفهان می باشد

صندوق توسعه فناوری نانوصندوق توسعه فناوری نانو

صندوق توسعه فناوری نانو

صندوق توسعه فناوری نانو یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهرانصندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگیصندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

investing in FinTech and InsurTech startups.investing in health startups.consulting about due diligence, valuation, set of term sheetصندوق جسو