فهرست سرمایه گذار
  • 60 مورد
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانصندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانیصندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

تامین سرمایه امینتامین سرمایه امین

تامین سرمایه امین

تامین سرمایه امین یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوریصندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری

صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و تبادل فناوری یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

شرکت سنجش فناوری خاورمیانهشرکت سنجش فناوری خاورمیانه

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه

شرکت سنجش فناوری خاورمیانه یک سرمایه گذار در شهر پردیس می باشد

شتابدهنده سیدان نوپایارشتابدهنده سیدان نوپایار

شتابدهنده سیدان نوپایار

شتابدهنده سیدان نوپایار یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق توسعه فناوری ایرانیانصندوق توسعه فناوری ایرانیان

صندوق توسعه فناوری ایرانیان

یک ساختار منعطف و پویا برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و شرکت های فناور

شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا)شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا)

شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا)

شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوسصندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق توسعه صنایع دریاییصندوق توسعه صنایع دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی

صندوق توسعه صنایع دریایی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکیصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژیصندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری کریمه قمصندوق پژوهش و فناوری کریمه قم

صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم

صندوق پژوهش و فناوری کریمه قم یک سرمایه گذار در شهر قم می باشد

صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرزصندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز

صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز

صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهرانصندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری زاگرسصندوق پژوهش و فناوری زاگرس

صندوق پژوهش و فناوری زاگرس

صندوق پژوهش و فناوری زاگرس یک سرمایه گذار در شهر کرمانشاه می باشد