فهرست پارک علم و فناوری استان ايلام
پارک علم و فناوری ایلامپارک علم و فناوری ایلام

پارک علم و فناوری ایلام

۸۰درصد حوزه کشاورزی( با تاکید بر زراعت و اصلاح نباتات، تولید سموم باغبانی و گیاهان دارویی)، دامپروری، صنایع دستی، گردشگری، ...