فهرست استارتاپهای حوزه کدهای QR
  • 1 مورد
اکسیراکسیر

اکسیر

اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد