فهرست رییس
جعفر ملک محمدی

جعفر ملک محمدی

علی جاهدی

علی جاهدی

ابراهیم اسمعیلی

ابراهیم اسمعیلی

 • مسئول مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل
 • مازندران-
فرزاد اسکندری

فرزاد اسکندری

 • مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه کردستان
 • کردستان-
داود مرادخانی

داود مرادخانی

 • رییس پارك علم و فناوري زنجان
جمال الدین افضلی

جمال الدین افضلی

 • مسئول مركز رشد واحدهاي فناور کردستان
 • کردستان-
مجید کاغذگران

مجید کاغذگران

 • مسئول مركز رشد واحدهاي فناور علوم انساني و هنر
 • يزد-
شقایق حق جوی جوانمرد

شقایق حق جوی جوانمرد

 • معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کتایون سپهری

کتایون سپهری

فرزین حق پرست

فرزین حق پرست

پدرام تابان

پدرام تابان

 • مدیر مرکز واحدهای فناور سمنان
 • سمنان-