فهرست سخنران
محمد گرویی

محمد گرویی

توحید قهرمانی

توحید قهرمانی

سامان صادق زاده

سامان صادق زاده

 • مدرس و مشاور بازاریابی دیجیتال و هوش مصنوعی
 • تهران-تهران
مسعود یحیی آبادی

مسعود یحیی آبادی

 • مشاور اداره کار و ارزیاب رسمی حوزه منابع انسانی
مژگان ظریف

مژگان ظریف

 • ارزیاب اعتباربخشی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران
بهار مدیری

بهار مدیری

 • مدیر کسب و کارهای الکترونیک گروه خسرومدیساطب
اکبر باشی زاده

اکبر باشی زاده

 • مدیر مهندسی آروین پژوهان نور
نوید عزیزی

نوید عزیزی

 • مدیر فروش نیوشا
حسام مشایخی

حسام مشایخی

 • مدیر ماینینگ آی‌تی کاشفی
امیر سرنشکیان

امیر سرنشکیان

 • مشاور و مدیر اجرایی IBTEX
مهران رفیعی

مهران رفیعی

 • ﻣﺮﻛﺰ مرکز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي