فهرست سخنران
عطیه حاج حسن

عطیه حاج حسن

 • کارشناس ارشد توسعه شرکت پرتو انرژی
افشین خصالی

افشین خصالی

 • مدیرعامل ساتکاب
حمید نجارزادگان

حمید نجارزادگان

 • مدیرعامل استارتاپ EO
کاوه مشتاق

کاوه مشتاق

 • مدیر تحقیق و توسعه ققنوس
علیرضا زجاجی

علیرضا زجاجی

 • مدیرعامل رایابلاک
مزدا حمدی

مزدا حمدی

 • عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
احمد موحدیان عطار

احمد موحدیان عطار

 • رئیس هیئت مدیره تلوبیون
مهدی صداقت

مهدی صداقت

 • مدیر خانه نوآوری
محمد رضا نوروزی

محمد رضا نوروزی

 • مشاور مدیر عامل شرکت شناسا، مدیرعامل آتی نگر
حجت عباسی

حجت عباسی

 • مدیرعامل اینتلاویژن
سعید خوشبخت

سعید خوشبخت

 • مدیرعامل آریاتک
سپهر محمدی

سپهر محمدی

 • رئیس انجمن بلاکچین ایران
محمد جواد صمدی راد

محمد جواد صمدی راد

 • مدیر فنی پروژه ققنوس
آرش گیتی

آرش گیتی

 • موسس و طراح محصول وندار
وحید بهرامیان

وحید بهرامیان

 • سرپرست دیجیتال مارکتینگ ژاکت
حسین رحیمی

حسین رحیمی

 • مدیر دیجیتال مارکتینگ همیارآکادمی
هادی مبینی

هادی مبینی

 • بنیانگذار پارس پک
فرشاد اسماعیلیان

فرشاد اسماعیلیان

 • بنیانگذار هاستیران
لقمان آوند

لقمان آوند

 • همبنیانگذار سون لرن