جدیدترین استارتاپهای شهر بابلسر

نهرتاپ

سیستم سفارش و پرداختی فروشگاه ها ، افراد شخصی و...

مراکز رشد شهر بابلسر

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندرانمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه مازندران یک مرکز رشد در شهر بابلسر می باشد