مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد

مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآباد یک مرکز رشد در شهر دلفان می باشد

كشاورزي (صنايع تبديلي،ماشين آلات، باغداري و دامپروري)