مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورود یک مرکز رشد در شهر دورود می باشد

  80درصد در حوزه هاي صنایع فلزي و غیر فلزي، صنایع کشاورزي و شیلات  صنعت گردشگري و 20درصد دیگر در سایر حوزه ها