پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

زمینه فعالیت:حوزه هاي دارويي (سيستم هاي نوين داروسازي، نانو داروها، داروهاي راديواكتيو، راديو دارو، توليد گياهان دارويي، تجهيزات(ارتوپدي، توليد بافت، تجهيزات آزمايشگاهي و كمك آموزشي پزشكي و توانبخشي، تتجهيزات طب سنتي) خدمات تخصصي(استانداردسازي آزمايشگاه هاي تخصصي، بررسي ايمني واكسن ها و فرآورده هاي بيولوژيك)