فهرست استارتاپهای حوزه نرم افزار
  • 81 مورد
مک وبمک وب

مک وب

سایت دهی آنلاین به مشاغل مختلف

 پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها

پلنو - پلتفرم برنامه ریزی و رزرواسیون آنلاین قرار ملاقات ها

پلنو یک پلتفرم برای جامع برنامه ریزی و رزواسیون وقت ملاقات هاست.

نوبتینوبتی

نوبتی

پلتفرم نوبت دهی آنلاین مشاغل

شرکت شهابشرکت شهاب

شرکت شهاب

تولید کننده نرم افزار های پردازش تصویر و هوش مصنوعی

اکسیراکسیر

اکسیر

اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد

نرم افزار حسابداری هلونرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو

نرم افزار حسابداری هلو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نرم افزار حسابداری پارمیسنرم افزار حسابداری پارمیس

نرم افزار حسابداری پارمیس

نرم افزار حسابداری پارمیس یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نرم افزار حسابداری محکنرم افزار حسابداری محک

نرم افزار حسابداری محک

نرم افزار حسابداری محک یک استارتاپ در شهر تهران می باشد

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطبنرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب

نرم افزار مدیریت مطب و کلینیک همیارطب نرم افزاری است که بصورت ...

آپارتماناآپارتمانا

آپارتمانا

آپارتمانا یک استارتاپ در شهر تهران می باشد