فهرست استارتاپهای حوزه پردازش زبان طبیعی
  • 2 مورد
واکاویکواکاویک

واکاویک

سرویس پردازش هوشمند متن فارسی

سُبحهسُبحه

سُبحه

سُبحه یعنی تسبیح، برای مردمی که یاد می‌کنند حق را.