فهرست استارتاپهای حوزه توسعه پایدار
  • 5 مورد
بهماندبهماند

بهماند

سامانه هوشمند مدیریت پسماند

آی او تی مپآی او تی مپ

آی او تی مپ

مجله خبری در حوزه اینترنت اشیا و هوشمندسازی

زوبازوبا

زوبا

سیستم هوشمند بازیافت زباله

بنووبنوو

بنوو

فروش اینترنتی محصولات ارگانیک