فهرست استارتاپهای حوزه مدیریت زباله
  • 2 مورد
بهماندبهماند

بهماند

سامانه هوشمند مدیریت پسماند

زوبازوبا

زوبا

سیستم هوشمند بازیافت زباله