فهرست استارتاپ شهر ارومیه
فانوکسفانوکس

فانوکس

اولین پلتفرم آموزشی چند منظوره

فیزافیزا

فیزا

فیزا یک استارتاپ در شهر ارومیه می باشد