فهرست مدیر اجرایی
پوریا قدیر

پوریا قدیر

حمیدرضا درویشوند

حمیدرضا درویشوند

  • ناظر _ مجری و عضو هیت مدیره شرکت رهاب بنای آوید آرکا _ مدیر اجرایی شرکت پرسان بتن ساز_عضو کمیسیون تحقیق و توسعه نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
  • قزوين-قزوین
پردیس قلی پور

پردیس قلی پور

  • کارشناس آموزش و مشاوره