فهرست شتابدهنده شهر اصفهان
اصفهان هاباصفهان هاب

اصفهان هاب

شتابدهنده‌ی عمومی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بخش ارزش افزوده، حمایت شده توسط همراه اول