پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی یک پارک علم و فناوری می باشد

پارک عمل و فناوری

زمینه فعالیت: 80درصد در حوزه هاي فضاي مجازي- آب، انرژي و محيط زيست و فناوري هاي دارويي( با تأكيد بر محصولات طبيعي و نو تركيب) و20درصد در ساير حوزه ها