فهرست تسهیلگر
مهران کرمی

مهران کرمی

  • مدیرعامل هاب اصفهان و مشاور نوآوری همراه‌اول
  • تهران-تهران