مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز یک مرکز رشد در شهر الیگودرز می باشد

80درصد در حوزه هاي صنايع كاني هاي غيرفلزي،‌ صنايع شيميايي، پتروشيمي و صنايع وابسته به فلزات و 20درصد ساير حوزه ها