هبیوکس راهی به آینده
ما با درهم آمیختن هوش مصنوعی و اندازه‌گیری دقیق زوایا و فواصل بدن شما توانستیم محصولی را تولید کنیم که بیماران بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی فیزیوتراپ روند درمان خود را دنبال کنند