معاونت علمی ریاست جمهوری

معاونت علمی ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد