پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

اهداف :

 کمک به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصاد دانش محور .

 تجاری سازی نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشهای تحقيقاتی ، توليدی و خدماتی جامعه .

 افزايش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش .

 کمک به جذب دانش فنی و سرمايه های داخلی و بين المللی .

 افزايش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بين المللی .

 حمايت از ايجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فناوری و حمايت از موسسه ها و شرکتهای تحقيقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کار آفرينی.

 


 مسئوولیت ها :

 سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها .

 جلب و سازماندهی توانايی ها و امکانات موجود در منطقه برای ايجاد پيوند بين امکانات و منابع دانشگاهها  مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانايی های واحدهای فناوری .

 کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقيق در رشته های مورد نياز واحد های فناوری .

 ايجاد فضای مناسب فعاليت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور .

 ايجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکتهای بومی .

 تشويق پژوهش با هدف دستيابی به فناوری توليد محصولات و فرآيندهای نوين .

 کمک به به ايجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی جديد از طريق مراکز رشد واحد های فناوری (انکوباتورها) .

 

 

استراتژی پارک علم و فناوری استان لرستان...

 


تولید ثروت باید همراه با دوام پذیری بلند مدت اقتصاد منطقه باشد. این امر بستگی به توانایی منطقه برای ایجاد و تمرکز در کسب و کارهای نوآور که قابلیت نفوذ در بازارهای ملی و بین المللی را داشته باشند، دارد. با توجه به وضعیت فعلی صنعت و پژوهش در ایران، کاهش شکاف فناوری و نوسازی صنایع موجود از ضروریات است. بنابراین پارکها باید :

  فناوری های در حال تثبیت را نشانه گرفته، جذب و بهره برداری تجاری از آنها را تسهیل نمایند.
  با اشاعه، ترکیب و بهره برداری از توانمندی های فناوری، موجبات نوسازی و ارتقای توان رقابتی آنها را فراهم کنند.
از این رو پارک علم و فناوری استان لرستان سه استراتژی اصلی را در برنامه ریزی های خود دنبال خواهد کرد :


 پارک به عنوان کاتالیست توسعه اقتصادی بر اساس مزیت های منطقه ای عمل خواهد کرد.
 پارک ایجاد صنایع جدید (عمدتا صنایع دارای فناوری پیشرفته و دارای رشد بالا) را در منطقه ترویج خواهد کرد. به عبارتی پارک کاتالیست فرآیند صنعتی سازی مجدد در منطقه خواهد بود. صنایع جدید، اشتغال جدید را جایگزین بیکاری ناشی از صنایع در حال افول خواهند کرد.
 پارک از طریق پشتیبانی و تسهیل در ایجاد شرکت های فناور و تجاری سازی ایده های نوآورانه و عملی، پایه گذار صنعت و تجارت منطقه ای خواهد بود. از آنجا که نوآوری، پتانسیل بهبود همه بخشهای صنعت از جمله صنایع وابسته به ذخایر طبیعی را دارد، می تواند تاثیر عمیقی بر افزایش رشد صنعت داشته باشد.

 

زمینه فعالیت:فناوري ها و صنايع مربوط به حوزه كاني هاي غير فلزي- كشاورزي- گياهان دارويي و داروهاي گياهي- باستان شناسي