COGNOTECH شتاب دهنده پیشگام در حوزه ی علوم شناختی و اعصاب است. ما فضایی را فراهم آورده‌ایم تا علوم شناختی و اعصاب از آزمایشگاه ها و دانشگاه ها مهاجرت کرده و در قالب تکنولوژی وارد جامعه و زندگی افراد شود. COGNOTECH درصدد است تا جامعه‌ی قدرتمندی از استارتاپ های علوم شناختی و اعصاب، نوآوران، محققان و کارآفرینان بسازد. اکوسیستمی که می تواند به مسائل روز با نگاه علوم شناختی پاسخ دهد و برای آنها محصولی نوآورانه ارائه کند.