فهرست شتابدهنده
 • 72 مورد
شتابدهنده اسپینشتابدهنده اسپین

شتابدهنده اسپین

شتابدهنده اسپین یک شتابدهنده می باشد

  تریگ‌ آپتریگ‌ آپ

  تریگ‌ آپ

  تریگ‌ آپ یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

  هاوشهاوش

  هاوش

  هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

  نانومچنانومچ

  نانومچ

  برنامه تجاری سازی فناوری های نانو

  اکسیر

  اکسیر یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر مشهد می باشد

  سی سو تکسی سو تک

  سی سو تک

  سی سو تک یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

  مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

  مرکز نوآوری فینوداد

  مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

  فینووافینووا

  فینووا

  مرکز نوآفرینی فینووا

  نوین تک

  شتابدهنده در حوزه فین تک و اینترنت اشیا

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستانمرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

  سریرلندسریرلند

  سریرلند

  سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

  داده پلاسداده پلاس

  داده پلاس

  داده پلاس یک شتابدهنده در شهر کرج می باشد

  آی تکآی تک

  آی تک

  شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی