فهرست شتابدهنده
  • 94 مورد
تریگ‌ آپتریگ‌ آپ

تریگ‌ آپ

تریگ‌ آپ یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

نانومچنانومچ

نانومچ

برنامه تجاری سازی فناوری های نانو

سی سو تکسی سو تک

سی سو تک

سی سو تک یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری فینودادمرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد

مرکز نوآوری فینوداد یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

فینووافینووا

فینووا

مرکز نوآفرینی فینووا

نوین تک

شتابدهنده در حوزه فین تک و اینترنت اشیا

مرکز نوآوری دانشگاه کردستانمرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

سریرلندسریرلند

سریرلند

سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

داده پلاسداده پلاس

داده پلاس

داده پلاس یک شتابدهنده در شهر کرج می باشد

آی تکآی تک

آی تک

شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی

واتکواتک

واتک

شتابدهنده تخصصی حوزه تکنولوژی آب

استارتاپ استودیو هلثیو

توسعه کسب‌و‌کار‌های نوپای حوزه سلامت

فراشتابدهنده سانباپلاسفراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده استارتاپی-کارآفرینی