فهرست شتابدهنده
  • 104 مورد
فینووافینووا

فینووا

مرکز نوآفرینی فینووا

نوین تک

شتابدهنده در حوزه فین تک و اینترنت اشیا

مرکز نوآوری دانشگاه کردستانمرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

سریرلندسریرلند

سریرلند

سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

داده پلاسداده پلاس

داده پلاس

داده پلاس یک شتابدهنده در شهر کرج می باشد

آی تکآی تک

آی تک

شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی

واتکواتک

واتک

شتابدهنده تخصصی حوزه تکنولوژی آب

استارتاپ استودیو هلثیو

توسعه کسب‌و‌کار‌های نوپای حوزه سلامت

فراشتابدهنده سانباپلاسفراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده استارتاپی-کارآفرینی

نوراننوران

نوران

شتاب دهنده نوران حامی کسب و کار های سلامت

سیناپسسیناپس

سیناپس

اولین شتابدهنده محصولات تشخیص آزمایشگاهی

آی دی هلثآی دی هلث

آی دی هلث

قلب نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیک کشور

عظیم کالاعظیم کالا

عظیم کالا

شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطر پذیر و نیز کارخانه تولید ایده

تیکتیک

تیک

پذیرش ایده های استارتاپی با موضوع IOF، IOT و ICT