فهرست شتابدهنده
  • 88 مورد
رفاتکرفاتک

رفاتک

مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار بانک رفاه

همتک

همتک یک شتاب‌دهنده در اکوسیستم هوش مصنوعی است.

پرسیس ژنپرسیس ژن

پرسیس ژن

شتابدهنده تخصصی حوزه زیست فناوری پزشکی

فردادفرداد

فرداد

فرداد یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

راه روشنراه روشن

راه روشن

راه روشن یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

جاویدانجاویدان

جاویدان

شتابدهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر اردبیل

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

فارابیفارابی

فارابی

شتابدهنده تخصصی حوزه فینتک

ستاک شریفستاک شریف

ستاک شریف

ستاک شریف یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

جهشجهش

جهش

جهش یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

بوتاکبوتاک

بوتاک

شتابدهنده عمومی وابسته به دانشگاه صنعتی بیرجند

توسعه کارآفرینی مسکنتوسعه کارآفرینی مسکن

توسعه کارآفرینی مسکن

شتابدهنده وابسته به بانک مسکن که روی موضوعات مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و مالی متمرکز است

سیمرغسیمرغ

سیمرغ

شتابدهنده عمومی وابسته به مرکز نوآوری یاس

پیشگامانپیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

اکسلاکسل

اکسل

شتابدهنده عمومی در حوزه گردشگری، فینتک، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، اینترنت اشیا، بازی و ارزش افزوده