فهرست شتابدهنده
  • 94 مورد
نوراننوران

نوران

شتاب دهنده نوران حامی کسب و کار های سلامت

سیناپسسیناپس

سیناپس

اولین شتابدهنده محصولات تشخیص آزمایشگاهی

آی دی هلثآی دی هلث

آی دی هلث

قلب نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیک کشور

عظیم کالاعظیم کالا

عظیم کالا

شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطر پذیر و نیز کارخانه تولید ایده

تیکتیک

تیک

پذیرش ایده های استارتاپی با موضوع IOF، IOT و ICT

هابهاب

هاب

نوآوری و توسعه کسب و کار

رفاتکرفاتک

رفاتک

مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار بانک رفاه

پرسیس ژنپرسیس ژن

پرسیس ژن

شتابدهنده تخصصی حوزه زیست فناوری پزشکی

فردادفرداد

فرداد

فرداد یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

راه روشنراه روشن

راه روشن

راه روشن یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

جاویدانجاویدان

جاویدان

شتابدهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر اردبیل

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

فارابیفارابی

فارابی

شتابدهنده تخصصی حوزه فینتک

ستاک شریفستاک شریف

ستاک شریف

ستاک شریف یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد