فهرست شتابدهنده
  • 108 مورد
نانومچنانومچ

نانومچ

برنامه تجاری سازی فناوری های نانو

سی سو تکسی سو تک

سی سو تک

سی سو تک یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

فینووافینووا

فینووا

مرکز نوآفرینی فینووا

نوین تک

شتابدهنده در حوزه فین تک و اینترنت اشیا

مرکز نوآوری دانشگاه کردستانمرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

سریرلندسریرلند

سریرلند

سریرلند یک شتابدهنده و فضای کار اشتراکی در شهر تهران می باشد

داده پلاسداده پلاس

داده پلاس

داده پلاس یک شتابدهنده در شهر کرج می باشد

آی تکآی تک

آی تک

شتابدهنده تخصصی حوزه انرژی

واتکواتک

واتک

شتابدهنده تخصصی حوزه تکنولوژی آب

استارتاپ استودیو هلثیو

توسعه کسب‌و‌کار‌های نوپای حوزه سلامت

فراشتابدهنده سانباپلاسفراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده سانباپلاس

فراشتابدهنده استارتاپی-کارآفرینی

نوراننوران

نوران

شتاب دهنده نوران حامی کسب و کار های سلامت

سیناپسسیناپس

سیناپس

اولین شتابدهنده محصولات تشخیص آزمایشگاهی