فهرست شتابدهنده
  • 108 مورد
آی دی هلثآی دی هلث

آی دی هلث

قلب نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیک کشور

عظیم کالاعظیم کالا

عظیم کالا

شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطر پذیر و نیز کارخانه تولید ایده

تیکتیک

تیک

پذیرش ایده های استارتاپی با موضوع IOF، IOT و ICT

هابهاب

هاب

نوآوری و توسعه کسب و کار

رفاتکرفاتک

رفاتک

مرکز نوآوری و توسعه کسب و کار بانک رفاه

پرسیس ژنپرسیس ژن

پرسیس ژن

شتابدهنده تخصصی حوزه زیست فناوری پزشکی

فردادفرداد

فرداد

فرداد یک شتابدهنده در شهر یزد می باشد

راه روشنراه روشن

راه روشن

راه روشن یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

جاویدانجاویدان

جاویدان

شتابدهنده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر اردبیل

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

فارابیفارابی

فارابی

شتابدهنده تخصصی حوزه فینتک

ستاک شریفستاک شریف

ستاک شریف

ستاک شریف یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

جهشجهش

جهش

جهش یک شتابدهنده در شهر تهران می باشد

بوتاکبوتاک

بوتاک

شتابدهنده عمومی وابسته به دانشگاه صنعتی بیرجند