فهرست استارتاپهای حوزه مدیریت ناوگان
  • 2 مورد
لوجیکولوجیکو

لوجیکو

نرم افزار هوشمند مدیریت ناوگان

سکانسکان

سکان

تصمیم‌های ارزشمند داده محور برای ناوگان