فهرست استارتاپهای حوزه نظرات مشتریان
  • 1 مورد
سیستم پرسشگری دیجیتسیستم پرسشگری دیجیت

سیستم پرسشگری دیجیت

سیستم پرسشگری هوشمند جهت اجرای پیمایشهای تخصصی شامل فرایندهای طراحی پرسشنامه، پرسشگری، ...