فهرست استارتاپهای حوزه کارآفرینی اجتماعی
  • 2 مورد
کارزارکارزار

کارزار

پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا (پتیشن)

لنسریفایلنسریفای

لنسریفای

لنسریفای یک استارتاپ در شهر تهران می باشد