فهرست استارتاپهای حوزه هوش مصنوعی
  • 2 مورد
واکاویکواکاویک

واکاویک

سرویس پردازش هوشمند متن فارسی

همتکهمتک

همتک

همتک یک شتاب‌دهنده در اکوسیستم هوش مصنوعی است.